ARENDUS-, LOOME- JA TEADUSTEGEVUS TÄISKASVANUKOOLITUSE VALDKONNAS

4.1 Panustab täiskasvanukoolituse valdkonna arendus-, loome- või teadustegevusse.

Alates 2014.aastast olen kuulunud ETKA Andrase täiskasvanute koolitaja kutse taotlejate hindamiskomisjoni koosseisu (lisan tõenduseks lingi Andrase veebilehelt ja motivatsioonikirja). 2017.aastal osalesin uute hindamisvormide välja töötamise töörühmas. Selle töö tulemust tõendab ka käesolev vorm, mida ma hetkel täidan.

Osalesin ka e-portfoolio koostamise juhendi üle vaatamise ja  täiendamise protsessis 2018.a. – vt kirjavahetust tõendusmaterjalides. (Sellegipoolest on minu veendunud seisukoht, mida alati võimaluse avanedes ka väljendan, et võiks olla üks veebipõhine platvorm kõigile täitmiseks ja suur osa probleeme jääks ära ning võibolla tuleks juurde ka suurem arv taotlejaid/taastõendajaid – lisan siia ka väljavõtte koos põhjendustega oma mailist teistele komisjoniliikmetele.)

Kuna minu hariduslik taust ei ole andragoogika valdkonnast ning koolitustegevus toimub eraettevõtluse vormis, siis teadustegevuse võimalused antud valdkonnas on mul olnud piiratud. Teatud määral sarnanes sellega uuring, mis sai ühe konsultatsiooniprojekti raames läbi viidud 2018.a. esimesel poolaastal Tallinna Tehnikaülikoolis, projekti eesmärk oli uurida tudengite väljalangevust. Kuna tegu on konfidentsiaalse sisedokumendiga, siis ma ei saa seda siin jagada (vajadusel võin jagada väljavõtet koostöölepingust), kuid kokkuvõtvalt võib öelda, et läbi viidud uuringust selgus, et tudengite kui täiskasvanud õppijate väljalangevus on seotud olulisel määral õppejõudude õpetamisoskuste kvaliteediga, sealhulgas metoodikatega, mida tudengite õpetamisel kasutatakse. Valdaval osal õppejõududest koolitaja kutse puudub ja teadlikkus täiskasvanute õpetamisest on kesine. Uuringu tulemustele tuginedes sai antud asjakohaseid soovitusi ja teadaolevalt on TTÜs alustatud ka projektidega õppejõudude koolitajaoskuste tõstmiseks.

4.2 Võtab osa elukestva õppe diskussioonidest (piirkondlik ja/või üleriigiline tase, erialaliidud, katusorganisatsioonid vm).

Osalesin juunis 2018 koolitajate koostööseminaril, kuhu olid kutsutud koolitajate piirkondlike töötubade eestvedajad, kutse- ja hindamiskomisjoni liikmed, Haridus- ja HTM-i, Andrase ja EPALE esindajad.

Samuti osalesin juunis 2018 koolitajate IV mitte-konverentsil "Õpi nagu filmis: koolitaja objektiivis." Võtsin osa töötoast "Kuidas olla koolitajate tsunfti uhke liige." Väljendasin seal oma seisukohta, et  lisaks koolitajate enesearendamisele ja kvaliteedi tõstmisele on oluline viia  teadmised koolituse kvaliteedist ja selle hindamise võimalustest ka koolituste tellijateni, muidu ei saa rääkida täiskasvanute õppimise arendamisest terviklikult. Töötoa läbiviija tegi toimunust ja välja öeldud seisukohtadest ka kokkuvõtte (vt linki tõendusmaterjalides).

Osalesin ka III koolitajate mitte-konverentsil "Kus kogu, seal väge" 2017.aastal, ning 2016.aastal konverentsil "Täiskasvanute koolitajad. Kes me oleme?"

4.3 Osaleb koostöövõrgustike ja töögruppide tegevustes, avaldades arvamust ja tehes ettepanekuid täiskasvanukoolituse valdkonnas ning laiendades võrgustikku. 

Olen olnud Tallinna piirkonna täiskasvanute koolitajate töötoa initsiatiivgrupi (seal on/oli meid 4) liige algusest saadik (oktoober 2017). Töötasime välja küsimustiku, mille alusel töötoas mõttevahetuse teel paika panna töötoa üldised eesmärgid ja suund– vt meie  kirjavahetust tõendusmaterjalides, seal on kirjas ka need küsimused, mida me koos teiste osalejatega töötoas hakkasime lahkama ja mille alusel sai 2018 .a. märtsis esmased tegevussuunad paika pandud.

Kuna üks minu kodukoht asub ka Lääne-Virumaal, siis olen olnud algatajaks selle piirkonna koolitajatega koostöö tegemisel, esialgu oleme veel mailisuhtluse tasandil ja kokkusaamiseni pole jõudnud, kuid see on järgnevate perioodide jooksul plaanis. Kuna hiljuti vahetus Tallinna piirkonna juht, siis eks nüüd tuleb uuesti plaanid läbi arutada ja jätkata.

2015.a. alates olen liitunud ka EPALE võrgustikuga (vt kinnitust).  Samuti kuulun Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna FB-gruppi ja LinkedIn-i koolitajate rahvusvahelisse gruppi.

4.4 Juhendab ja nõustab madalama kutsetasemega või kutseta koolitajaid. 

Minu teemaderingi kuulub muu hulgas ka (sise)koolitajatele nii täiskasvanute koolitamise kui ka esinemisoskuste õpetamine. Seetõttu olen viimaste aastate jooksul mitmel korral viinud läbi koolitusi madalama kutsetasemega või kutseta koolitajatele. Pikemate koolituste näiteks võib tuua  Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu (ESAL) tellimusel avatud koolituse ettevõtete sisekoolitajatele (10.11.17) ja SA Innove sisekoolitajate koolituse (1.-2.06.17). Samuti viisin 2017a läbi pikema programmi kolme täiskasvanute gümnaasiumi õpetajatele (vt lisatud lepingut ja õppekava). 2016 õpetasin ka täiskasvanute gümnaasiumide õpetajaid koostöös Andrasega (vt päevakava). Koostöös Andrasega olen lisaks koolitanud veel ka raamatukogude töötajaid ning õppijate saadikuid.

Koos Andrasega pakkusin praktika võimalust ühele TLÜ Nepaali välistudengile, kes osales minu poolt läbi viidud koolitustel ja kellele tutvustasin koolitaja/ettevõtja tegevusi Eestis (vt tutvustust praktika olemuse osas).