Enesemotivatsioon ja toimetulek tööstressiga

Koolituse eesmärk:

Selleks, et tulla toime tänapäevases kiires ja materiaalses maailmas, tuleb inimestel saavutada tasakaal isikliku elu, töö ja suhete vallas, sest vastasel korral kaotab ka ettevõte oma efektiivsuse. Tänapäeva organisatsioonis seostub tulemuslikkus ennekõike aga emotsionaalse pühendumisega. Koolitusel arendatakse oskust leida ja rakendada enda sisemisi ressursse läbi erinevate meetodite. Antud koolituse eesmärgiks on osalejatele täiendava energia andmine läbi enese tugevate külgede analüüsi ja oma tööle laiema tähenduse loomise kaudu. Tunne, et töö on vabatahtlik, on loovuse ja lisaenergia allikas.

Koolitus on suunatud kõikidele inimestele, kes soovivad leida enesemotivatsiooni ning õppida juurde oskusi toimetulekuks (töö)stressiga. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised teooriaküsimused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Motiveerituse ja stressi seosed – motiveeritud inimesel on vähem stressi ja ta kasutab oma võimeid paremini
 • Kust tuleb stress? Kas stressi on võimalik ennetada?
 • Stressiga toimetulek – enesetunde leevendamine, olukorra muutmine, suhtumise muutmine
 • Emotsionaalne andekus – võimalus avastada iseennast ja oma tugevaid külgi
 • Enesemotivatsioon – peab versus tahan tegevused
 • Suhted ja töörahulolu – tasakaalus elu ja suhete väärtustamine

Koolitusmeetodid:

Metoodikas tuginetakse humanistliku psühholoogia põhimõtetele. Õppimisel lähtutakse õppijate tugevate külgede välja toomisest ja seeläbi enesehinnangu tõstmisest. Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga. Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.

Koolituse tulemusena:

 • Osalejad teadvustavad senisest rohkem ennast ja oma tugevaid külgi/andeid
 • mõistavad enesemotivatsiooni kasulikkust ja vajalikkust
 • mõistavad suhete ja töörahulolu vahelisi seoseid
 • õpivad vähendama tööstressi
 • avastavad uusi võimalusi õnnelik olemiseks