Emotsioonid ja nende reguleerimine – emotsionaalne andekus

Koolituse eesmärk:

Antud koolituse eesmärgiks on osalejatele täiendava energia andmine läbi enese tugevate külgede analüüsi ja oma tööle ning elule laiema tähenduse loomise kaudu. Läbi emotsionaalsete kompetentside arendamise on võimalik leida üles iseenda loovuse ja lisaenergia allikad. EQ kompetentsid on aluseks ka enesemotivatsiooni ja suhtlemisega seotud oskustele.

Koolitus on suunatud kõikidele, kes on huvitatud iseenda paremast tundmisest ja paremast toimetulekust igapäevaelus ette tulevate olukordadega. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad seisukohad ja nende rakendamise võimalused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • Mida tähendab mõiste„intelligentsus“, erinevad intelligentsused, nende vajalikkus.
  • Mida on meil vaja, et olla edukas, tulla eluga hästi toime?
  • Emotsioonide roll inimese käitumise kujundamisel
  • Emotsionaalne andekus (EQ) – võimalus avastada iseennast ja oma tugevaid külgi ning arendada loovust
  • Emotsionaalsed kompetentsid ja EQ seos enesemotivatsiooniga – peab/tahan tegevused, mõtteviisi muutmine
  • Emotsionaalne kirjaoskus – mis see on?

Koolitusmeetodid:

Metoodikas tuginetakse humanistliku psühholoogia põhimõtetele ja emotsionaalse andekuse teooriale, õppimisel lähtutakse õppijate tugevate külgede välja toomisest ja annete avastamisest. Lisaks loengule pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutustega. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: diskussioon, mängulised harjutused, rühmatööd.

Koolituse tulemused:

  • Osalejad mõistavad emotsionaalsete kompetentside rolli ja vajalikkust igapäevaelus, suhetes ja töömaailmas.
  • Osalejad avastavad endas loovust ja teadvustavad senisest rohkem ennast ja oma tugevaid külgi/andeid
  • Osalejad saavad paremini aru inimeste käitumise regulatsioonist ning mõistavad seeläbi paremini oma suhtluspartnereid
  • Osalejad mõistavad enesemotivatsiooni tekke aluseid

Soovitatav kestvus:

8 akadeemilist tundi.