Head suhted ja toimetulek stressiga

Koolituse tutvustus:

Selleks, et tulla toime tänapäevases kiires ja materiaalses maailmas, tuleb inimestel saavutada tasakaal isikliku elu, töö ja suhete vallas. Head suhted tööl võivad olla olulisimad töörahulolu tekitajad, halvad suhted aga peamised tööstressi allikad. Sama põhimõte kehtib tegelikult ka isikliku elu kohta. Stressi tulemusena halveneb meie tervis, mis omakorda takistab elamast täisväärtuslikku elu ja seda nautimast.

Kõnealusel koolitusel arendatakse oskust leida ja rakendada enda sisemisi ressursse läbi erinevate meetodite. Üheks oluliseks eesmärgiks on koolitusel osalejate suhtlemisoskuste parandamine suhtlemistehnikate ja partneritaju lihvimise kaudu. Õpitakse toime tulema keeruliste suhetega erinevates valdkondades (nii teeninduses, tööalastes kui ka isiklikes suhetes).

Koolitus on suunatud kõikidele inimestele, kes on huvitatud oma suhete kvaliteedi tõstmisest ning keerulistest suhetest tekkivate pingete vähendamisest. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised teooriaküsimused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Heade suhete olemus ja vajalikkus
 • Erinevad stressi põhjustavad faktorid
 • Suhted ja töörahulolu – tasakaalus elu ja suhete väärtustamine
 • Emotsionaalsete kompetentside roll suhtlemisel
 • Konfliktid kui peamised stressiallikad ja toimetulek nendega
 • Võimu ja staatuse mudel suhetes, kuidas on võimalik teatud destruktiivseid konflikte ära hoida
 • Partnerlussuhete tähendus ja reeglid selle saavutamiseks
 • Võitja-võitja lahendusteni jõudmine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • arusaamine võimalustest vähendada suhetega seotud pingeid ja stressi
 • osalejad suudavad täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja oma suhtluspartnerite käitumise detaile ning valida mõjusamaid suhete juhtimise viise
 • väheneb suhete reguleerimisele kuluv aeg ja paraneb kontakt suhtluspartneritega
 • õpitakse ümber hindama konflikti kui ebameeldivat sündmust ning õpitakse praktilisi toimetulekuoskusi paratamatult tekkivate erimeelsustega

Koolitusmeetodid:

Metoodikas tuginetakse suhtlemispsühholoogiale, kehtestava käitumise teooriale, mina-tasandite käsitlusele, võimu ja staatuse mudelile suhetes. Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: individuaalsed harjutused, mängud, rühmatööd, juhtumi analüüs, soovi korral videotagasiside.

Soovitatav kestvus:

8 – 16 akadeemilist tundi. 16 tunni (ehk 2 päeva) puhul on aktiivõppe osakaal suurem.