Suhtlemine tööintervjuul

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärk on anda osalejatele uusi praktilisi teadmisi ja oskusi tööintervjuudel käitumiseks. Sihtgrupiks on kõik inimesed, kes puutuvad kokku töö otsimisega ning tööintervjuudel käimisega.
Millised on tööintervjuu eesmärgid, kuidas reaalselt tagada eesmärkideni jõudmine ning kuidas tulla toime erinevate psühholoogiliste barjääridega, mis tööintervjuude teemat varjutavad – need ongi kõnealuse koolituse põhiküsimused.
Koolitusel vaadeldakse muu hulgas ka erinevad suhtlemisvõtteid ja -tehnikaid, mis aitavad tööintervjuudega paremini toime tulla ning loovad pingevabamat õhkkonda. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised teooriaküsimused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Tööintervjuude olemus ja vajadus nende järele
 • Tööintervjuule mineku ette valmistamine
 • Psühholoogilised tegurid tööinterjvuu temaatikas
 • Isiksuse roll ja emotsionaalsete kompetentside tähtsus suhtlemisel
 • Informatsioonivahetus – täpse sõnumi koostamine ja edastamine, sõnumi seos rääkijaga, partneritaju
 • Tähenduse loomine sõnumile
 • Tulemusliku suhtlemise tehnikad (aktiivne kuulamine, küsimine, peegeldamine)

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab tööintervjuude tähtsust ning on praktiliselt harjutanud käitumist tööintervjuul
 • On teadlik tööintervjuul osalemiseks vajalikest kompetentsidest ja nende arendamise võimalustest
 • Õpib kasutama praktilisi suhtlemistehnikaid, mis aitavad kaasa tööintervjuude õnnestumisele
 • Õpib analüüsima enda suhtlemisstiili ja saab aru selle mõjust vestluse õhkkonnale ja tulemuslikkusele

Koolitusmeetodid:

Koolitusel pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus saadud teadmised talletuvad praktiliste harjutustega. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: lühiloeng, diskussioon, individuaalsed harjutused.

Soovitatav kestvus:

8 akadeemilist tundi.