Toimetulek keeruliste suhetega ja konfliktide juhtimine

Koolituse tutvustus:

Antud koolituse eesmärgiks on koolitusel osalejate suhtlemisoskuste parandamine suhtlemistehnikate ja partneritaju lihvimise kaudu. Õpitakse toime tulema keeruliste suhetega erinevates valdkondades (nii teeninduses, tööalastes kui ka isiklikes suhetes).
Koolituse käigus arendatakse loovust, mis võimaldab toime tulla konfliktsituatsioonides ja erilistes olukordades. Arendatakse oskust leida ja rakendada enda sisemisi ressursse. Peatähelepanu all on tundlikkuse ja paindlikkuse arendamine läbi kuulamisoskuse ja partnerikesksuse.

Koolitusel õpetatakse ümber hindama konflikti kui ebameeldivat sündmust ning leidma praktilist kasu nende lahendamisest, mõistes, et areng saab toimuda ainult läbi paratamatult esinevate konfliktide. Üldiselt proovivad inimesed konflikte vältida, selle asemel, et neid tulemuslikult lahendada ja seeläbi ka omavaheliste suhete kvaliteeti tõsta.

Koolitus on suunatud kõikidele inimesele, kes peavad oma töös suhtlema kaastöötajate, klientide, juhtide ja meeskonnaliikmetega. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised teooriaküsimused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Heade suhete olemus
 • Suhtlemistehnikad – aktiivse kuulamise võtted, küsimine ja peegeldamine
 • Partneritaju olulisus ja mehhanismid
 • Informatsioonivahetus– täpse sõnumi koostamine ja edastamine, sõnumi seos rääkijaga
 • Tähenduse loomine sõnumile
 • Emotsionaalne andekus suhtlemisel
 • Konfliktid ja erimeelsused suhetes ja nendest hoidumise võimalused
 • Toimetulek keeruliste suhetega
 • Läbirääkimised kui konfliktide lahendamise viis
 • Partnerlussuhted

Koolituse tulemusena osaleja:

 • järeleproovitum ja kohasem ettekujutus endast kui suhtlejast
 • osalejad oskavad valida kohast suhtlemisstiili
 • suudavad täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja oma suhtluspartnerite käitumise detaile ning valida mõjusamaid suhete juhtimise viise
 • väheneb suhete reguleerimisele kuluv aeg ja paraneb kontakt suhtluspartneritega
 • õpitakse tulemuslikult lahendama konflikte
 • õpitakse kasutama konflikti kui vahendit

Koolitusmeetodid:

Metoodikas tuginetakse humanistliku psühholoogia põhimõtetele, õppimisel lähtutakse õppijate tugevate külgede välja toomisest ja annete avastamisest. Treeningu ja koolituse üheks oluliseks põhimõtteks on see, et treeningute käigus ei ole lubatud teha kriitikat ja õppimine tugineb positiivsele kogemusele ja enese tugevuste avastamisele.
Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: individuaalsed harjutused, rühmatööd, juhtumi analüüs, soovi korral videoharjutused. Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.

Soovitatav kestvus:

8 – 16 akadeemilist tundi. 16 tunni (ehk 2 päeva) puhul on aktiivõppe osakaal suurem.