LÄBIVAD KOMPETENTSID

1. Valdab koolitusel käsitletavat valdkonda/teemat/ainet, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega, arvestades valdkonna- ja ainealase teadmuse, teaduspõhisuse ja parimate praktikate ning õppekavast/koolitusprogrammist tulenevate nõuetega.

Minu koolitusvaldkond jaguneb laias laastus kaheks põhiteemaks, mis omakorda jagunevad alateemadeks. Need on: Suhted ja suhtlemine (suhtlemiskompetentsid, konfliktilahendus, läbirääkimised, koostöö ja juhtimine kui suhtlemine, siin omakorda alateemad nagu rasked kõnelused, esinemisoskused jms) ning Heaolu ja motivatsioon (õnnelik olemine, stressi ennetamine ja toimetulek olmestressiga, enese ja teiste motiveerimine jms). Kahest teemablokist kokku moodustuvad juhtimiskoolitused. Aegajalt esineb ka eelmistele teemadele tuginevaid n-ö nišiteemasid nagu näiteks arenguvestluste pidamine või sisekoolitaja esinemis- ja koolitamisoskused. Tellijad on ettevõtted, seega teemasid käsitlen peamiselt organisatsioonilises võtmes. Minu akadeemiline taust on samuti kahesuunaline, mul on magistrikraad nii ärijuhtimises kui psühholoogias, mis võimaldab mul antud teemaderingi ka teaduslikult mõista ja käsitleda. Samuti olen täiendanud end erialastel täiendkoolitustel ja hoian end kursis uute teadusuuringute tulemustega mõlemas valdkonnas. Kindlasti on 20 aasta jooksul saadud kogemus koostöös erinevate organisatsioonidega see, mis annab kindluse uute koolitusprojektide ette võtmisel. Aegajalt puutun kokku ka erialaste (juhtimise, organisatsioonikäitumise) bakalaureuse- või magistritööde juhendamise või retsenseerimisega, kui ülikoolid selliseid ettepanekuid teevad. Olen ülikoolides andnud ka loenguid, kuid viimase viie aasta jooksul suhteliselt vähesel määral, kuna neid on raske sobitada koolituste graafikuga.

Vt lisatud haridust tõendavaid dokumente.

2. Teab täiskasvanukoolituse põhiprintsiipe ja lähtub koolitusel täiskasvanud õppija eripäradest.

Minu koolitustel osalejad tahavad, et see, millest me räägime, oleks reaalse eluga seostatav ja et seda saaks koheselt ka rakendada. Enamus osalejaid on nähtavalt huvitatud sellest, millest tuleb juttu, ehk siis motiveeritud õppima, suurte saalikoolituste puhul näeb muidugi ka neid, kes tulid nime kirja saama. Kuna teemad, millest ma koolitan, ehk siis valdavalt suhtlemispsühholoogia küsimused, on küllaltki elulähedased, siis osad niisama tulijad leiavad endale ka siiski midagi huvipakkuvat. Samuti on praktiliselt kõik osalejad tavaliselt võimelised end kõnealuste teemadega seostama, sest suhted ja suhtleprobleemid, olgu siis töökollektiivis teiste meeskonnaliikmete või juhtidega või kodus pereliikmetega, on kõigile tuttavad. Loomulikult tahavad õppijad, et neid võetaks kui võrdseid partnereid, mida ma ka teen. Pigem on neilt endilt palju õppida, sest nad on üldjuhul oma valdkonna eksperdid, pluss jagavad oma elukogemusest tulnud teadmisi, mis on suhtlemise või enesearengu valdkonnas alati väga teretulnud. Ja kuna elukogemused on erinevad, siis ma olen tolerantne ka kõikvõimalike eriarvamuste suhtes. Lisaks ei ole minu teemad ka sellised, kus üldse võiks midagi absoluutselt must-valget väita - kõige konkreetsemad asjad on teadusuuringute tulemused, kuid ka neid on aja möödudes ümber lükatud või täiendatud.

3. Väärtustab täiskasvanud õppijat, järgib oma töös eetilisi norme (vt kutsestandardi lisa 3 Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks) ja konfidentsiaalsusnõudeid; hoiab kutse mainet.

Pean äärmiselt oluliseks, et koolitus kuidagi õppijat ei kahjustaks või tema enesehinnagut ei riivaks. Psühholoogia valdkonna teemad on tundlikud niikuinii. Kuna esinemise koolitustel tuleb kasutada ka videotagasisidet, siis see on veel eriti tundlik koht ja on näha, et osadel inimestel on olnud varasemaid kui mitte traumaatilisi, siis vähemalt ebameeldivaid kogemusi videotagasisidega koolitustel. Koolitustel toon näiteid alati anonüümselt, samuti lepime osalejatega kokku, et koolitusel räägitu jääb meie vahele. Kusjuures, olen koolitanud ka ühe välisriigi ettevõtet, kus tuli allkirjaga tõendada, et kõik, mis kuulda ja näha, jääb iseenda teada.

Vesteldes nii tellijatega kui ka teiste inimestega koolituse valdkonnast ja koolitusturust üldse, mainin alati ka kutset ja selle olulisust koolitajate kvaliteedi hindamisel ja valikute tegemisel. Hea on tõdeda, et teadlikkus koolitaja kutsest on viimastel aastatel pisut tõusnud ka ärikoolituse valdkonnas, kus mina tegutsen.

Ütlen tellijale-kliendile ausalt, kui minu arvates soovitav koolitus ei annaks konkreetses situatsioonis tulemusi või neid tulemusi  oleks võimalik saavutada odavamalt või paremini mõne muu meetodiga. Samuti ei võta vastu koolitusi, mis lähevad välja minu kompetentsivaldkonnast. Näiteks küsitakse minult aeg-ajalt ajajuhtimise koolitusi, kuigi sellist koolitust ei ole kuskil kajastatud ka minu kodulehel (tõsi küll, puudutan lühidalt seda teemat stressi juhtimise valdkonnas, kuid eraldi koolitust sellest ei tee) - suunan soovijad teiste koolitajate poole, kes antud teemaga professionaalsel tasemel tegelevad.

4. Järgib täiskasvanuõpet ja teisi valdkonna tegevusi reguleerivaid seadusi.

Olen koolitusettevõtja, pakun täienduskoolituse teenust ja mulle kuulub osaühing Arikano, mille alt esitan arveid enda poolt läbi viidud koolituste eest. OÜ Arikano on registreeritud EHIS-es ja esitab regulaarselt majandustegevusteadet. Vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele väljastan koolitusel osalejatele ka tunnistusi, juhul kui koolituse õpiväljundid saavad kontrollitud, muul juhul tõendeid. Seda muidugi juhul, kui klient seda soovib, päris paljudel juhtudel ei olda tunnistustest/tõenditest huvitatud. Tunnistustel kajastan kõik andmed, mida seadus nõuab, sealhulgas õpiväljundid. Kuid kuna koolituse läbimist tõendavat dokumenti vajavaid isikuid siiski leidub, siis käivad minu käest läbi nende isikuandmed, eelkõige pean silmas nimesid ja isikukoode, millega on võimalik isikuid tuvastada. See tähendab seda, et pean käsitlema ja hoiustama (elektroonilisi) dokumente vastavalt andmekaitseseadusele. Kuna ma olen ettevõtja, siis keeruliste juriidiliste probleemide lahendamiseks olen kasutanud oma advokaadi abi. Minu kliendid on samuti ettevõtted, mitte eraisikud, seega kõik õppekavad töötatakse välja eraldi konkreetse tellija jaoks. Avalikke koolitusi ma samuti ise ei korralda. Kirjalikke koolituslepingud tellijatega sõlmitakse ärikoolituse valdkonnas üldiselt  harva, pigem on kokkulepped suulised, seega lepingute koostamist tuleb väga harva ette.

5. Annab õppijatele tagasisidet kogu koolitusprotsessi vältel.

Kuna minu koolitused on hästi interaktiivsed ja osalejate kaasatus on kõrge, siis saavad õppijad kohest suulist tagasisidet kogu koolituse kestel, nii diskussiooni käigus kui ka harjutuste ajal. Paljud harjutused, mida me teeme, on sellised, kus tagasisidet annan nii mina kui ka kaasõppijad, olles eelnevalt kokkuleppinud hea tagasiside alused ja andmise viisid. Kirjalikku tagasisidet koolitustel osalejatele ma üldjuhul ei anna, eelkõige on see seotud koolituste ülesehitusega, mis on pigem lühiajalise loomuga (päev, kaks või vahel vaid pool päeva) ja teiseks ka sellega, et mul puudub selleks võimalus. Õppijatega ma väljaspool koolitust otseselt ei suhtle, mul ei ole ka nende mailiaadresse, mailisuhtlus käib üldjuhul tellijaga, avaliku koolituse puhul, mida vahel ka ette tuleb, on selleks siis selle ettevõtte esindaja, kes nimetatud koolituse müügiga tegeles.  Õppijatel, seevastu, minu mailiaadress on, nad leiavad selle koolitusmaterjalidest või kodulehelt, nii et kui nad ise minu poole pöörduvad, siis olen nendega kirjavahetust pidanud küll, kuid seda juhtub pigem harva, sest nagu mainisin, juba koolituse ajal suhtleme väga intensiivselt. See, kui nad vahel ka tükk aega hiljem mõne küsimusega minu poole pöörduvad, annab tegelikult omakorda mulle tagasisidet toimunud koolituse kohta.

6. Kasutab korrektset koolituse läbiviimise keelt kõnes ja kirjas.

Oskan koolitusi läbi viia kahes keeles, nii eesti kui inglise keeles. Kuna ma olen muu hulgas õppinud ka USA-s ja inglise keeles koolitan tänu mõnele suurkliendile pidevalt, siis on keel püsinud värske. Venekeelsete materjalide toel ja koos teiste koolitajatega olen teinud koolitusi osaliselt ka vene keeles (kui on näiteks eesti-vene segarühmad ja õppijatel on vaja venekeelset tuge). Venekeelsete psühholoogia valdkonna koolituste järele on iseenesest suhteliselt suur nõudlus, näiteks meditsiinivaldkonnas. Samas annan ma endale aru, et aja kulutamine enda vene keele taseme viimisele sinna tasandile, kus see mul inglise keeles on, ei oleks ilmselt ratsionaalne. Loodan, et leian juurde sarnaseid teemasid käsitlevaid ja vene keelt valdavaid koostööpartnereid, et kliendid ei jääks teenusest ilma. Olen kirjutanud artikleid erinevatesse juhtimisväljaannetesse ja koostanud ka erialaseid raamatuid. Tegelikult olen ma alati tahtnud saada kirjanikuks ja kirjutada ilukirjandust, aga paraku sattusin koolitamise töö peale -  täiesti juhuslikult nagu asjad elus ikka toimuvad - ja see sobis mulle. Ilmselt üks ei segaks ka teist, aga seniajani pole ma ilukirjanduseni veel jõudnud.

7. Kasutab asjakohaseid IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendeid õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel, hindamisel ja enesearengu toetamisel; oskab allikakriitiliselt veebipõhist infot otsida; teab digiõppe võimalusi ja oskab kasutada sobilikke metoodikaid digiõppe läbiviimiseks täiskasvanute koolituses; oskab luua, kasutada ja jagada veebipõhiseid materjale.

Koolitusmaterjalid on mul valmistatud Word-is (nt testid, ülesanded) ja PowerPoint-is (esitlused) ja klientidega suhtlen palju ka e-maili teel. Kuna mu teemad on seotud suhtluse ja isikuarenguga (nn personaalsed pädevused), mis teeb koolituste olemuse väga interaktiivseks, siis digiõpet ma oma töös valdavalt ei kasuta, kuna selle järele üldiselt puudub nõudlus. Digiõpet sai kasutatud 2020.aasta kevadise koroonapandeemia ajal, kasutades selleks ZOOMi platvormi.

Muidu olen sage internetikasutaja ja infot, näiteks uusi teadusartikleid, otsin veebipõhiselt palju. Arikano OÜ-l on oma kodulehekülg, mida ma ise uuendan ja kus asub ka käesolev portfoolio. Vajadusel lepin kohtumisi kokku Doodle keskkonda kasutades, koosolekuid olen läbi viinud ZOOMi ja Skype teel, Dropbox-i kasutan suuremate failide hoidmiseks ja jagamiseks. Heameelega kasutan koolitusruumides ka elektroonilisi tahvleid ja puutetundlikke ekraane, kuida selliseid koolitusruume leidub siiski üliharva.

Allikakriitilisus on tänapäeval tõesti tõsine teema, kindlasti ka selliste nn pehmete teemade puhul, milles mina koolitan. Pean väga oluliseks, et kõik see, mida oma koolitustel esitan, oleks toetatud erialaste teadusuuringute ja -artiklite poolt. Tänu oma akadeemilisele taustale suudan vahet teha teaduslikel seisukohtadel ja alternatiivseltel lähenemistel.