Kuidas toetada enesemotivatsiooni teket

Koolituse eesmärk:

Esimeseks koolituse eesmärgiks on uurida erinevaid võimalusi, kuidas tekitada inimeses soovi pühenduda ning tõsta inimese motiveeritust. Koolitusel uuritakse, kuidas luua motiveerivat mikrokliimat, keskkonda, kus inimesel vallanduks enesemotivatsioon. Mikrokliima mõjutab organisatsiooni töötulemusi (efektiivsust) umbes 30% ulatuses ning on otseselt mõjutatud juhi juhtimisstiilist, mida koolitusel osalejad saavad ka enda seisukohalt analüüsida.

Teiseks eesmärgiks on aga pakkuda osalejatele võimalust vaadata endasse ning leida ise jõudu enesemotivatsiooniks. Selleks, et tulla toime tänapäevases kiires ja materiaalses maailmas, tuleb inimestel saavutada tasakaal isikliku elu, töö ja suhete vallas, vastasel korral kaotab ka organisatsioon oma efektiivsuse. Seetõttu arendatakse koolitusel oskust leida ja rakendada enda sisemisi ressursse.

Koolitus on suunatud ennekõike juhtidele, kelle ülesandeks on luua keskkond, kus töötajatel saaks tekkida enesemotivatsioon. Kuna teiste motiveerimine on võimalik vaid siis, kui ollakse ise motivatsiooni leidnud, käsitletakse koolitusel nii ühte kui teist valdkonda.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Muutunud maailm ning järjest suurenev vajadus pühendumise ja loovuse järele
 • Motivatsiooni olemuse ja tekkepõhjuste mõistmine
 • Emotsionaalne andekus – võimalus avastada iseennast ja oma tugevaid külgi
 • Enesemotivatsioon – peab/tahan tegevused, mõtteviisi muutmine
 • Suhted ja töörahulolu – tasakaalus elu ja suhete väärtustamine
 • Võimusuhted organisatsioonis ja nende seos motivatsiooniga
 • Motiveeritus ja stress – motiveeritud inimesel on vähem stressi ja ta kasutab oma võimeid paremini
 • Juhi roll motiveerijana
 • Juhi juhtimisstiil ja selle mõju organisatsiooni mikrokliimale

Koolitusmeetodid:

Metoodikas tuginetakse humanistliku psühholoogia põhimõtetele, õppimisel lähtutakse õppijate tugevate külgede välja toomisest ja annete avastamisest. Pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga.

Koolituse tulemusena osalejad:

 • mõistavad motivatsiooni tekkepõhjuseid
 • saavad aru juhi rollist töötajate motivatsiooni tekkimisel
 • õpivad analüüsima oma juhtimisstiili ja teadvustavad selle mõju oma allüksuse mikrokliimale
 • teadvustavad senisest rohkem ennast ja oma tugevaid külgi/andeid
 • mõistavad enesemotivatsiooni kasulikkust ja vajalikkust
 • mõistavad suhete ja töörahulolu vahelisi seoseid