Juhi liidrikompetentsid

Uue ajastu võtmeks on inimene, tema teadmised, oskused ja võimed ja ennekõike soov neid kasutada organisatsiooni hüvanguks. Kuidas kaasata inimest uute väärtuste loomisse – see on ülesanne, mis seisab iga juhi ees. Juht peab olema ennekõike inimeste juht, liider, innustaja. Inimese kaasamisel vajab iga organisatsioon selget visiooni, juhtkonna usku sellesse ning oskust oma töötajaid kaasata. Jagatud visioon on üks võimalus muuta suhtumist töötajatesse ning ka töötajate suhtumist organisatsioonist väljaspool olevatesse inimestesse.

Võtmeküsimuseks visiooni loomisel ja visionääriks olemisel on juhi-liidri isiksuslikud omadused ja oskused, millest kujuneb tema juhtimisstiil. Visiooni loomiseks vajame süsteemset mõtlemist, terviku nägemist ja vaimsust. Liidrina peame olema suurepärane suhtleja, meil peab olema usku iseendasse ja oma nägemusse ja sihikindlust selle ellu viimisel koostöös meeskonnaga.

Koolituse eesmärkideks on:

 • Anda osalejatele ettekujutus edukale liidrile vajalikest kompetentsidest ja erinevatest juhtimisstiilidest
 • Näidata, kuidas kujundada aktraktiivset visiooni, mis on mõistetav ja ihaldusväärne kõikide töötajate jaoks. Selline visioon võimaldab igal töötajal panna oma igapäevatöö laiemasse konteksti ja olla seetõttu rohkem tööle motiveeritud ja pühendunud.
 • Anda juhtidele uusi praktilisi oskusi, ennekõike eneseusu ja sihikindluse arendamise kaudu.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Juhtimine – management ja leadership
 • Miks vajavad organisatsioonid ja inimesed tugevaid liidreid?
 • Mis iseloomustab liidreid?
 • Kuidas saada liidriks?
 • Liidrikompetentsid, emotsionaalsed kompetentsid
 • Karisma olulisus ja selle arendamise võimalused
 • Võimusuhted organisatsioonis ja nende juhtimine
 • Juhtimisstiilid

Koolitusmeetodid:

Metoodikas tuginetakse suhtlemispsühholoogiale, kehtestava käitumise teooriale, mina-tasandite käsitlusele, võimu ja staatuse mudelile suhetes. Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: individuaalsed harjutused, rühmatööd, juhtumi analüüs. Koolitus on suunatud iga tasandi juhtidele, kes soovivad arendada endas liidrikompetentse.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab aru, mida tähendab liidriks olemine organisatsioonis
 • mõistab, et visioon ei ole midagi formaalset, vaid konkreetne instrument töö efektiivsuse parandamiseks
 • orienteerub uutes juhtimissuundades
 • omab arusaama inimese rolli muutusest organisatsioonis
 • mõistab võimu muutunud olemust
 • tunnetab uute ideede ja loovuse tähtsust 21.sajandil
 • mõistab liidrile vajalikke omadusi ja kompetentse
 • saab ettekujutuse enda võimetest ja arengupotentsiaalist