Kesktasandi juhi rollid ja suhtlemine juhi töös

Inimese motivatsioon ja enesemotivatsioon on otseselt seotud õhkkonna ja suhetega organisatsioonis. Nii töötajate-juhtide omavahelised suhted kui ka suhted klientidega on kaasaegse eduka organisatsiooni võtmeküsimuseks. Kesktasandi juhtide töö seisneb samuti peamiselt suhtlemises. Juhtide ülesanne ongi luua selline keskkond, kus valitseksid head suhted ja rahulolu oma tööga. Võtmeküsimuseks on juhi isiksuslikud omadused ja oskused, millest kujuneb tema juhtimisstiil.

Koolituse eesmärkideks on:

 • Anda kesktasandi juhtidele uusi praktilisi oskusi
 • Anda osalejatele ettekujutus kaasaegse organisatsiooni põhimõtetest, edukale juhile vajalikest kompetentsidest ja erinevatest juhtimisstiilidest
 • Pakkuda uut nägemust ja alternatiivseid võimalusi inimeste juhtimisel
 • Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad seisukohad ja nende rakendamise võimalused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Muutunud vaade juhtimisele, inimestele, ressurssidele – loovus ja innovatsioon
 • Juhi roll organisatsioonis
 • Juhile vajalikud kompetentsid; IQ, EQ – emotsionaalne intelligentsus, SQ – vaimne (spirituaalne) intelligentsus
 • Heade suhete tähtsus organisatsioonis, peamised suhtlemisvõtted (sh kiitmine, märkuste tegemine, kehtestamine jt)
 • Võimusuhted inimeste vahel
 • Inimesega seotud printsiibid ja rakendused
 • Juhi juhtimistiil ja selle arendamine

Koolitusmeetodid:

Pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga. Vaheldumisi kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: individuaalsed harjutused, rühmatööd, soovi korral videotagasiside.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab kesktasandi juhtide rolli tähtsust tänapäevases organisatsioonis ning muutunud vaadet inimestele ja suhetele.
 • On teadlik juhile vajalikest kompetentsidest ja nende arendamise võimalustest.
 • Tunnetab enda kui juhi rolli personali arendamisel. Oskab innustada ennast ja teisi.
 • Suudab näha nii enda kui kõigi töötajate elu kui tervikut, millest olulise osa moodustab töine elu, kuid kus kõik valdkonnad peavad olema omavahel tasakaalus.
 • Õpib kasutama praktilisi juhtimistehnikaid, mis aitavad tõsta töötajate motivatsiooni ja töötahet.
 • Omab järeleproovitumat ja kohasemat ettekujutust endast kui suhtlejast.
 • Saab aru nii positiivse kui negatiivse tagasisidestamise tähtsusest ja eesmärkidest ning läbi viimise põhimõtetest.
 • Õpib analüüsima oma juhtimisstiili ja saab aru selle mõjust õhkkonnale.