Head suhted ja toimetulek stressiga

Koolituse tutvustus:

Selleks, et tulla toime tänapäevases kiires ja materiaalses maailmas, tuleb inimestel saavutada tasakaal isikliku elu, töö ja suhete vallas. Head suhted tööl võivad olla olulisimad töörahulolu tekitajad, halvad suhted aga peamised tööstressi allikad. Sama põhimõte kehtib tegelikult ka isikliku elu kohta. Stressi tulemusena halveneb meie tervis, mis omakorda takistab elamast täisväärtuslikku elu ja seda nautimast.

Kõnealusel koolitusel arendatakse oskust leida ja rakendada enda sisemisi ressursse läbi erinevate meetodite. Üheks oluliseks eesmärgiks on koolitusel osalejate suhtlemisoskuste parandamine suhtlemistehnikate ja partneritaju lihvimise kaudu. Õpitakse toime tulema keeruliste suhetega erinevates valdkondades, nii teeninduses, tööalastes kui ka isiklikes suhetes.

Koolitus on suunatud kõikidele inimestele, kes on huvitatud oma suhete kvaliteedi tõstmisest ning keerulistest suhetest tekkivate pingete vähendamisest. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised teooriaküsimused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Heade suhete olemus ja vajalikkus
 • Erinevad stressi põhjustavad faktorid
 • Suhted ja töörahulolu – tasakaalus elu ja suhete väärtustamine
 • Emotsionaalsete kompetentside roll suhtlemisel
 • Konfliktid kui peamised stressiallikad ja toimetulek nendega
 • Võimu ja staatuse mudel suhetes, võimalused teatud destruktiivseid konflikte ära hoida
 • Partnerlussuhete tähendus ja reeglid selle saavutamiseks
 • Mõlemapoolselt kasulike lahendusteni jõudmine

Koolituse tulemusena:

 • süveneb arusaamine võimalustest vähendada suhetega seotud pingeid ja stressi
 • suudavad osalejad täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja oma suhtluspartnerite käitumise detaile ning valida mõjusamaid suhete juhtimise viise
 • väheneb suhete reguleerimisele kuluv aeg ja paraneb kontakt suhtluspartneritega
 • õpitakse konflikti kui ebameeldivat sündmust ümber mõtestama
 • õpitakse praktilisi toimetulekuoskusi paratamatult tekkivate erimeelsustega

Koolitusmeetodid:

Metoodikas tuginetakse suhtlemispsühholoogiale, kehtestava käitumise teooriale, mina-tasandite käsitlusele, võimu ja staatuse mudelile suhetes. Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga.