Juhtimismeeskonna koolitus

Koolituse tutvustus:

Antud koolitus on suunatud juhtimismeeskondadele, see tähendab organisatsioonide tipp- ja keskjuhtidele, kes peavad üheskoos viima töötajateni jagatud visiooni ja ühised seisukohad. Inimesed igatsevad rohkem kui kunagi varem selliseid juhte ja organisatsioone, mis vääriksid nende usaldust ja pühendumist. Lojaalsuse puudumine tähendab seda, et juhtkond ei ole usaldusväärne ja juhtimispõhimõtted ei vääri pühendumist. Edukad juhid mõistavad, kui tähtsad on nii lühi- kui ka pikaajalised investeeringud inimkapitali ning oskavad hinnata meeskonna valikut ja hoidmist. Samal ajal tuleb omavahel koostööd teha ka juhtidel, et hoida ühtset suunda nind mõista teineteise otsuseid.

Edukat juhti võib vaadelda kui mosaiiki, mis on kokku pandud erinevatest oskustest, omadustest ja kompetentsidest. Väga head juhid erinevad sageli üksteisest mosaiigi tükkide paigutuselt ja sisult. Mõne oskuse või omaduse puudumine on enamikul juhtudel kompenseeritav teiste oskuste ja omaduste poolt. Erinevustest tekivad aga ka paratamatud arusaamatused, mistõttu on koos õppimine ja koostöö harjutamine määrava tähtsusega.

Koolituse eesmärk on:

 • Anda juhtidele uusi praktilisi oskusi inimeste juhtimisel
 • Anda osalejatele ettekujutus edukale liidrile vajalikest kompetentsidest ja erinevatest juhtimisstiilidest
 • Harjutada meeskonnatööd läbi erinevate ülesannete

 

Koolituse kava:

I päev:

 • Juht ja juhtimine
 • Edukate organisatsioonide olemus (meeskonna-organisatsioon)
 • Uued trendid juhtimises
 • Juhi roll organisatsioonis
 • Internal marketing ehk sisemine turundus kui juhi töövahend
 • Sisekommunikatsioon ja heade suhete tähtsus organisatsioonis
 • Juhi juhtimistiil ja selle arendamine
 • Emotsionaalne andekus juhi töös ja suhtlemisel
 • Head suhted ja nende tähtsus
 • Peamised suhtlemistehnikad, -võtted

Antud teemad keskenduvad suhtlemisele, sest see on omandanud erilise tähtsuse – nii sisemised suhted kui ka suhted klientidega on kaasaegse eduka organisatsiooni võtmeküsimuseks.

Kesktasandi juhtide töö seisneb samuti peamiselt suhtlemises. Juhtide ülesanne ongi luua selline keskkond, kus valitseksid head suhted ja rahulolu oma tööga. Võtmeküsimuseks on juhi isiksuslikud omadused ja oskused, millest kujuneb tema juhtimisstiil.

II päev:

 • Meeskond ja koostöö
 • Grupist meeskonnaks - meeskonnatöö tegelik olemus
 • Individuaalsed väärtused ja nende olulisus meeskonnas, väärtuskonfliktid
 • Suhtlus meeskonnas, tagasiside andmine ja vastuvõtmine
 • Kriitika kuulamine ja kritiseerimine
 • Omapoolsete ettepanekute tegemine ja nende põhjendamine
 • Otsuste langetamine meeskonnas
 • Võimusuhted meeskonnas

Antud teemadering võimaldab osalejal saada aru erinevatest meeskonnatöö kulgu mõjutavatest teguritest. Arutletakse, kuidas iga meeskonnaliige saab määrata meeskonna tulemust. Loengud vahelduvad arutelude, individuaalse ja grupitööga.

Osalejad saavad analüüsida isiklikke võimeid ja oskusi erinevate testide ja iseseisvate tööde abil. Osaleja harjutab avaldama oma arvamust ning teiste kuulamist. Grupitöödes analüüsitakse peamisi esinevaid konfliktsituatsioone ja arutletakse nendega toimetuleku võimaluste üle meeskonnas.


Koolitusmeetodid:

Metoodikas tuginetakse humanistliku psühholoogia põhimõtetele, õppimisel lähtutakse õppijate tugevate külgede välja toomisest ja annete avastamisest.Lisaks loengule pakutakse väga erinevaid aktiivõppe vorme, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: individuaalsed harjutused, rühmatööd, juhtumi analüüs, soovi korral videotagasiside. Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.

Koolituse tulemusel osaleja:

 • Mõistab tipp- ja kesktasandi juhtide rolli tähtsust tänapäevases organisatsioonis ning muutunud vaadet inimestele ja suhetele.
 • Tunnetab enda kui juhi rolli personali arendamisel. Oskab innustada ennast ja teisi.
 • Oskab kanda ettevõtte väärtusi ja visiooni ja siduda need meeskonna igapäevatööga.
 • Suudab näha nii enda kui kõigi töötajate elu kui tervikut, millest olulise osa moodustab töine elu, kuid kus kõik valdkonnad peavad olema omavahel tasakaalus.
 • Õpib kasutama praktilisi juhtimistehnikaid, mis aitavad tõsta töötajate motivatsiooni ja töötahet.
 • Omab järeleproovitumat ja kohasemat ettekujutust endast kui suhtlejast.
 • Saab aru nii positiivse kui negatiivse tagasisidestamise tähtsusest ja eesmärkidest ning läbi viimise põhimõtetest.
 • Oskab tähtsustada enda rolli oma meeskonna edukuses
 • Suudab püstitada meeskonnale selgeid eesmärke
 • Teab, kuidas esitada oma arvamusi ja neid argumenteerida
 • Teab, millised on meeskonnatöö põhialused ja mis määrab meeskonna edukuse
 • On harjutanud koostööd grupitöödes
 • Suudab leida konfliktiolukorras tegeliku probleemi ja sellega võimalusel toime tulla.

Soovitatav kestvus:

16 akadeemilist tundi. Koolitust on võimalik läbi viia ka lühemas versioonis, kuid sel juhul jääb teemadering kitsamaks.