Avalik esinemine ja kõne pidamine

Koolituse eesmärk:

Antud koolituse eesmärgiks on koolitusel osalejate avaliku esinemise oskuste tõstmine läbi teooria, harjutuste ja videotagaside, samuti iseenda tugevate külgede välja selgitamise ja enesehinnangu tõstmise kaudu. Õpitakse ka esinemisel vajalikke suhtlemistehnikaid – kuulamistehnika, kehtestamistehnika ning harjutatakse eduka suhtlemise võtteid. Arutletakse nii ettekannete ja kõnede pidamise kui ka koosolekute ja kliendikõneluste eripärade üle. Antakse ka konkreetseid näpunäiteid ja soovitusi erinevate situatsioonide lahendamiseks.

Koolitus on suunatud kõikidele isikutele, kelle töö eeldab esitluste või kõnede pidamist – juhtidele, spetsialistidele, sisekoolitajatele – vastavalt nende kogemustele ja esinemise spetsiifikale.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Avalik esinemine ja kõne pidamine kui üks suhtlemise viise
 • Suhtlemise põhialused ja peamised probleemid
 • Esinemise ettevalmistamine – füüsilised ja psühholoogilised tegurid
 • Hea esineja kompetentsid, nende arendamine
 • Emotsionaalne eneseteadlikkus
 • Kõne ülesehitus – sissejuhatus, põhiosa ja lõpetamine
 • Visuaalsete abivahendite kasutamine
 • Kuulajate motiveerimine, mõjutamine ja oma sõnumi argumenteerimine
 • Kiirpilk demagoogiavõtetele
 • Küsimused ja võimalikud vastuväited, konfliktisituatsioonid, nende edukas käsitlemine

Koolitusmeetodid:

Metoodikas tuginetakse humanistliku psühholoogia põhimõtetele, koolituse käigus lähtutakse õppijate tugevate külgede välja toomisest ja annete avastamisest. Avaliku esinemise treeningul pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus saadud teadmised talletuvad praktiliste harjutustega. Antud koolitusel on oluline, et osalejad saaksid praktilist kogemust, seetõttu on soovitav kasutada videoharjutusi. Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis aitab kaasa nende paremale rakendamisele igapäevases tegevuses.

Koolituse tulemused:

 • Koolituse läbimise soovitavaks tulemuseks on parem ettekujutus endast kui esinejast
 • Osaleja on teadlik enda tugevustest ja oskab neid edasi arendada
 • Suudab hallata esinemisärevust
 • Oskab arvestada erinevate avaliku esinemise vormide eripäradega (kõne, presentatsioon, koosolek jms)
 • Omab teadmisi kõne/ettekande koostamise ja esinemise ettevalmistamise põhimõtetest
 • Teab, kuidas olla veenev ja mõjus, kuidas alustada ja lõpetada kõnet meeldejäävalt
 • Oskab toime tulla võimalike küsimuste ja vastuväidetega