Arenguvestluste läbi viimine

Koolituse tutvustus:

Juhtide ja töötajate vahelise suhtluse roll organisatsioonis on määrava tähtsusega, kuna inimestest ja nende kompetentsidest sõltub nii igapäevase töö kui ka terve organisatsiooni edukus. Eesmärke täitvad ning hästi läbi viidud arenguvestlused (aastavestlused, koostöövestlused) on kahtlemata juhtide hea töö tõestajaks. Samas on tulemuslik arenguvestlus aga palju muud, kui lihtsalt asjalik eesmärkide seadmine või vastupidi – niisama mõnus jutuajamine. Millised on arenguvestluse tegelikud eesmärgid, kuidas reaalselt tagada eesmärkideni jõudmine ning kuidas tulla toime erinevate psühholoogiliste barjääridega, mis arenguvestluste teemat varjutavad – need ongi kõnealuse koolituse põhiküsimused.

Koolitusel vaadeldakse muu hulgas ka erinevad suhtlemisvõtteid ja -tehnikaid, mis aitavad juhtidel arenguvestluste läbi viimisega paremini toime tulla ning loovad pingevabamat õhkkonda. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised teooriaküsimused.

Koolituse eesmärk on:

 • Pakkuda uut nägemust ja alternatiivseid võimalusi inimeste juhtimisel, arendamisel ja motiveerimisel läbi arenguvestluste
 • Anda osalejatele ettekujutus arenguvestluste käiku mõjutavatest psühholoogilistest teguritest
 • Anda juhtidele uusi praktilisi oskusi arenguvestluste läbi viimiseks

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Arenguvestluste olemus ja vajadus nende järele
 • Arenguvestluste ette valmistamine
 • Psühholoogilised tegurid arenguvestluste temaatikas
 • Emotsionaalsete kompetentside tähtsus suhtlemisel
 • Informatsioonivahetus – täpse sõnumi koostamine ja edastamine, sõnumi seos rääkijaga, partneritaju
 • Tähenduse loomine sõnumile
 • Tulemusliku suhtlemise tehnikad (aktiivne kuulamine, küsimine, peegeldamine)
 • Positiivse ja negatiivse tagasiside olemus ja edastamise viisid
 • Reaktsioonid tagasisidele, toimetulek sellega
 • Partnerlussuheteni jõudmine juhtide ja töötajate vahel
 • Kokkuvõtete tegemine arenguvestlustest

Koolituse tulemusena juhid:

 • Mõistavad arenguvestluste tähtsust tänapäevases organisatsioonis ning muutunud vaadet organisatsioonile, inimestele ja suhetele
 • On teadlikud juhile arenguvestluste läbi viimiseks vajalikest kompetentsidest ja nende arendamise võimalustest
 • Õpivad kasutama praktilisi suhtlemistehnikaid, mis aitavad arenguvestlusi läbi viia
 • Õpivad analüüsima enda suhtlemisstiili ja saavad aru selle mõjust vestluse õhkkonnale ja tulemuslikkusele

Koolitusmeetodid:

Koolitusel pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus saadud teadmised talletuvad praktiliste harjutustega. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: lühiloeng, diskussioon, individuaalsed harjutused, rühmatööd. Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.

UUS! Võimalus tellida ka koolitust “Osalejana arenguvestlusel”