Meeskonnatöö olulisimad edutegurid

Koolituse tutvustus:

Antud koolitus võimaldab osalejal saada aru erinevatest meeskonnatöö kulgu mõjutavatest teguritest, ühistest väärtustest, käitumisviisidest ja omavahelisest sobivusest. Otsime vastust küsimusele, kuidas iga üksik meeskonnaliige saab määrata meeskonna tulemust ning millised kompetentsid on meeskonnamängijale vajalikud.

Täiendavaks eesmärgiks on koolitusel osalejate meeskonnatöö oskuste parandamine suhtlemistehnikate ja partneritaju lihvimise kaudu. Koolituse käigus arendatakse loovust, mis võimaldab toime tulla konfliktsituatsioonides ja erilistes olukordades. Peatähelepanu all on tundlikkuse ja paindlikkuse arendamine läbi kuulamisoskuse ja partnerikesksuse. Oluliseks koolituse tahuks on ka inimestes tolerantsuse võime suurendamine.

Koolitusel õpetatakse ümber hindama meeskonnas tekkivaid arusaamatusi kui ebameeldivaid sündmusi ning leidma praktilist kasu nende lahendamisest ning mõistma, et areng saab toimuda ainult läbi paratamatult esinevate erimeelsuste. Üldiselt proovivad inimesed arusaamatustega tegelemist vältida, selle asemel, et neid lahendada ja seeläbi ka omavaheliste suhete kvaliteeti tõsta.
Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised teemaküsimused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Meeskonnaliikmele vajalikud isiksuseomadused ja kompetentsid
 • Erinevad intelligentsused ja loovus meeskonnatöös
 • Meeskonnatöö põhialuseks olevad väärtused
 • Võimusuhted meeskonnas
 • Meeskonnakonfliktide olemus, tekkimispõhjused ja nendest hoidumise võimalused
 • Võitja-võitja mudel meeskonnasuhetes

Koolitusmeetodid:

Metoodikas tuginetakse humanistliku psühholoogia põhimõtetele ja emotsionaalse intelligentsuse teooriale. Õppimisel lähtutakse õppijate tugevate külgede välja toomisest ja annete avastamisest. Treeningu ja koolituse kõige olulisemaks tunnuseks on see, et õppimine tugineb positiivsele kogemusele ja enese tugevuste avastamisele.

Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: individuaalsed harjutused, rühmatööd, juhtumi analüüs.
Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse kogu teadmiste blokk osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis tagab nende kiire rakendumise igapäevatöösse.

Koolituse tulemused:

 • Osaleja on teadlik kaasaegsetest isiksuse käsitlustest ja inimese erinevatest võimetest/kompetentsidest, mis toetavad meeskonnatööd
 • Mõistab meeskonnatöö olemust ja tähtsust
 • Teab, millised on meeskonnatöö põhialused ja mis määrab meeskonna edukuse
 • Oskab tähtsustada enda rolli oma meeskonna edukuses
 • Oskab mõjutada erinevaid meeskonnatööd määravaid tegureid
 • On harjutanud koostööd grupitöödes
 • Suudab vähendada suhete reguleerimisele kuluvat aega ja parandada kontakti meeskonnaliikmete ning teiste suhtepartneritega