Tulemuslike läbirääkimiste põhitõed

Koolituse eesmärk:

Läbirääkimised on üks peamisi suhtlusviise, mille kaudu äritegevuses, diplomaatias ja juhtimises lahendatakse eriarvamusi ja konflikte, püüdes leida neile võimalikke lahendusi, mis võimaldaksid paremat koostööd ja üksteisemõistmist. Läbirääkimised tähendavad kahepoolse kasu taotlust, mõistmist, et kui üks pool kaotab, siis on kaotajaks ka teine pool. Läbirääkimisi ei toimukski, kui mõlemad pooled ei loodaks nendest kasu. Läbirääkimiste eesmärk on leida võimalus, kuidas mõlemapoolset kasu suurendada.

Antud koolituse eesmärgiks on koolitusel osalejate läbirääkimisoskuste tõstmine vastavate harjutuste ja videotagaside näol, samuti iseenda tugevate külgede välja selgitamise ja enesehinnangu tõstmise kaudu. Arutletakse nii läbirääkimiste ettevalmistuse, põhiosa ja lõpetamise tehnilise poole kui ka heade läbirääkijate emotsionaalsete kompetentside üle. Tutvustatakse peamiseid suhtlemisvõtteid ja kasulikke läbirääkimistaktikaid.

Koolitus on suunatud kõikidele inimestele, kes oma töös puutuvad kokku suhtlemisega ning läbirääkimiste pidamisega.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Läbirääkimiste olemus, liigid, põhialused.
 • Läbirääkimiste ette valmistamine.
 • Suhete olemus ja arendamise võimalused, suhtlemistehnikad
 • Emotsioonide roll läbirääkimistel
 • Partneritaju olulisus ja mehhanismid
 • Probleemide ja konfliktidega toimetulek
 • Läbirääkimine kui erimeelsuste lahendamise moodus
 • Mõjustamine ja enesekehtestamine
 • Argumenteerimine
 • Võitja-võitja mudel

Koolitusmeetodid:

Koolitus toimub aktiivõppe vormis, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga. Kasutatakse mitmesuguseid metoodilisi lahendusi: individuaalsed harjutused, arutelu, soovi korral videotagasiside. Antud koolituse puhul tuleks videotagasisidet oskuste kinnistamisel üsna oluliseks lugeda, kuna seda võib pidada kõige tõhusamaks suhtlemise ja läbirääkimiste harjutamise meetodiks. Kombineerides erinevaid metoodikaid, viiakse teadmised osalejateni läbi interaktiivsete meetodite, mis aitab kaasa nende kiiremale rakendumisele igapäevaelus.

Koolituse tulemused:

 • Koolituse läbimise soovitavaks tulemuseks on osaleja parem ettekujutus endast kui läbirääkijast, ülevaade läbirääkimiste tehnilisest poolest ning arusaam erinevate läbirääkimistehnikate kasutamisest.
 • Osalejad oskavad valida sobilikku suhtlemisstiili, suudavad täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja oma suhtluspartnerite käitumise detaile ning valida mõjusamaid suhete juhtimise viise.
 • Paraneb kontakt suhtluspartneritega mitmesugustes olukordades.