Avalik esinemine sisekoolitajale

Koolituse eesmärk:

Antud koolituse eesmärgiks on koolitusel osalevate sisekoolitajate avaliku esinemise ja suhtlemisoskuste tõstmine läbi teooria, harjutuste ja videotagaside, samuti iseenda tugevate külgede välja selgitamise ja enesehinnangu tõstmise kaudu. Õpitakse sisekoolituste läbi viimisel ning esinemisel vajalikke suhtlemistehnikaid ning harjutatakse eduka suhtlemise võtteid. Antakse ka konkreetseid näpunäiteid ja soovitusi erinevate situatsioonide lahendamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Avalik esinemine kui üks suhtlemise viise
 • Sisekoolitaja kui esineja
 • Suhtlemise põhialused ja peamised probleemid
 • Kuulamine ja sellega seonduvad küsimused
 • Esinemise ettevalmistamine – füüsilised ja psühholoogilised tegurid
 • Hea esineja kompetentsid, nende arendamine
 • Emotsionaalne eneseteadlikkus, ärevus ja sellega toimetulek
 • Esinemise ülesehitus – sissejuhatus, põhiosa ja lõpetamine
 • Visuaalsete abivahendite kasutamine esinemisel
 • Kuulajate motiveerimine, mõjutamine ja oma sõnumi argumenteerimine. Küsimused ja võimalikud vastuväited, konfliktisituatsioonid, nende edukas käsitlemine, enesekehtestamine
 • Grupiprotsessid ja töö gruppides, grupisuhete juhtimine
 • Täiskasvanute õppimise ja õpetamise eripärad

Koolitusmeetodid:

Pakutakse erinevaid aktiivõppe vorme, kus teoreetilised teadmised talletuvad praktiliste harjutuste ja treeninguga. Antud koolitusel on oluline, et osalejad saaksid praktilist esinemiskogemust, seetõttu on soovitav kasutada videoharjutusi.

Koolituse tulemused:

 • Koolituse läbimise soovitavaks tulemuseks on järeleproovitum ja kohasem ettekujutus endast kui sisekoolitajast ja esinejast
 • Osalejad on teadlikud enda tugevustest ja oskavad neid edasi arendada
 • Osalejad suudavad leida paremat kontakti koolitusgrupiga, suudavad täpsemalt märgata ja analüüsida enese ja oma suhtluspartnerite käitumise detaile ning valida mõjusamaid suhete juhtimise viise
 • Osalejad on praktiliselt harjutanud avalikku esinemist eri situatsioonides