Isiksus ja vaimsed võimed

Isiksus ja vaimsed võimed

Koolituse eesmärk:

Antud koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade kaasaegsetest isiksusekäsitlustest, et seeläbi paremini mõista inimesi ja nende käitumist. Meie omadused – välimus, mõtlemine, käitumine, tundmine – kõik see on geneetiliste ja keskkonna mõjutuste tulemus. Indviduaalseid omadusi võib välja tuua väga mitmel erineval tasandil – välimusega seotud, mõtlemise, käitumise tasandil ja nii edasi. Üldjuhul võib inimest vaadelda kui väliselt nähtavate ja sisemiste, nähtamatute komponentide kooslusena. Koolitusel vaadeldakse erinevaid isiksuse käsitlusi ja enamlevinumaid vaimsete võimete teooriaid.

Koolitus on suunatud kõikidele inimestele, kes on huvitatud silmaringi avardamisest isiksusekäsitluste vallas. Kindlasti on soovitatav inimestele, kes puutuvad kokku töötajate valiku ja värbamisega. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on käsitletud peamised võtmeküsimused.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Isiksuse mõiste ja isiksuse arenguetapid
 • Psühhoanalüütilised isiksuseteooriad – Sigmund Freud, C.G.Jung
 • Iseloomujoontega seotud teooriad – G.Allport, R.Cattell
 • Humanistlikud isiksuse- ja sotsiaalse õppimise teooriad – Abraham Maslow, Carl Rogers, Albert Bandura
 • Mida tähendab mõiste„intelligentsus“, erinevad intelligentsused, nende vajalikkus.
 • Enesehinnangu olulisus toimetuleku juures
 • Inimese käitumine ja käitumise regulatsioon
 • Isiksuse moraalne areng

Koolitusmeetodid:

Vaatamate koolituse praktilisele iseloomule tuginetakse metoodikas teaduslikele alustele, kaasaegsete isiksuseteooriatele ning muu hulgas ka emotsionaalse (D.Goleman) ja vaimse intelligentsuse (D.Zohar, R.A.Bowell) teooriatele ning vanameister A.Maslow küpse isiksuse profiilile. Õppimine tugineb positiivsele kogemusele ja iseenda tugevuste avastamisele. Koolitus toimub aktiivõppe vormis, mis tähendab seda, et teoreetilised teadmised vahelduvad praktiliste harjutustega, mis loob võimaluse teadmiste paremaks talletumiseks osaleja mällu ja edasisse tegevusse.

Koolituse tulemused:

 • teab olulisemaid isiksuse omaduste ja vaimsete võimete teaduslikke kontseptsioone
 • teab antud kontseptsioonide kasutusvõimalusi inimese käitumise kirjeldamisel ja analüüsimisel
 • suudab paremini mõista ennast ja teisi

Soovitatav kestvus:

8 akadeemilist tundi.

Lisa kommentaar